วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นายทินภัทร โพธิ์ชัย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการและระเบียบการแต่งกายของบุคลากรสายสนับสนุน การเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในโอกาสถัดไป รวมไปถึงการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #www.reru.ac.th