วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการส่งข้อมูลจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) THE Impact Rankings 2024 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากรผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน #RERU  #www.reru.ac.th