เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 หรือ ITA Awards 2023 ประเภทหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุด ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

              ซึ่งมีนายเศรษฐา หรีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคสัง ได้มอบหมายให้นายพีระ พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือ ITA Awards 2023 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป   โดยในการมอบรางวัลในครั้งนี้พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบรางวัลเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วยรางวัลโล่เกียรติยศ ITA Awards 2023มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดดเด่น ในแต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัลโล่เกียรติยศ #RERE #www.reru.ac.th