วันเสาร์ที่ 18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11(194)/2566 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าร่วมประชุมรูปแบบ onsite และ online ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ด้วย  มีระเบียบวาระเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน แนวทางในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ มีการนำเสนอของหลักสูตร แผนรับสมัครนักศึกษา มีระเบียบ ประกาศ รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณา  ตามวาระของการประชุม  โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และให้แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมถึงคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ดียิ่งขึ้นไป #RERU #PR.RERU.AC.TH www.reru.ac.th