วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมคณะกรรมกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7/2566 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี  ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ มีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในการประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และบุคคลากรฝ่ายหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมประชุมทั้ง online และ onsite ในครั้งนี้ด้วย #RERU #www.reru.ac.th