วันพฤหัสบดีที่ 23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 19(347)/2566 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   ซึ่งมีเนื้อหาของการประชุมเรื่องเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ การรับสมัครนักศึกษา การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 52  ภูพานเกมส์  และการกำกับติดตามและผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะได้ดำเนินการจัดขึ้นภายใน  มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และในทิศทางที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมีคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #https://pr.reru.ac.th/ #www.reru.ac.th