วันจันทร์ที่ 27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากจังหวัดซิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคุณธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  และคณะจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #https://pr.reru.ac.th/ #www.reru.ac.th