วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.30น. ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เพื่อการพัฒนาด้านวิชาชีพ พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของบุคลากร และประสานงานด้านเครือข่ายด้านต่าง ๆ โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นผู่ลงนามในข้อตกลง พร้อมด้วยคุณบุษบา วงศ์พิมล รองผู้อํานวยการ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในการนี้มีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน  รองคณบดี คณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย  #RERU #pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th