คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ขึ้น ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ตามกรอบคุณลักษณะของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูได้แก่ การเป็นผู้มีจิตอาสา มีความฉลาดทางอารมณ์และมีความเป็นครู มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

dsc_0010 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0016 dsc_0017 dsc_0018 dsc_0021 dsc_0029 dsc_0030 dsc_0031 dsc_0032 dsc_0035 dsc_0036 dsc_0042 dsc_0046 dsc_0048 dsc_0065 dsc_0072 dsc_0074 dsc_0092 dsc_0098 dsc_0107 dsc_0114 dsc_0121 dsc_0125 dsc_0133 dsc_0143 dsc_0145 dsc_0147 dsc_0151 dsc_0155 dsc_0159 dsc_0164 dsc_0165 dsc_0181 dsc_0185 dsc_0190 dsc_0192 dsc_0197 dsc_0207 dsc_0209 dsc_0218 dsc_0223 dsc_0226 dsc_0233