วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธี “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ คนของพระราชา” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช  บรมบนาถบพิตร ประกอบพิธีถวายบังคม พร้อมรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา ถวายบังคมราชสักการะโดยพร้อมเเพียง  #RERU #www.reru.ac.th