วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดโครงการเสวนากำหนดทิศทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน  โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล  พร้อมกับ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรกร  วงศ์คำจันทร์   เป็นผู้นำเสนอข้อมูลแผนยุทธ์ศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ กรอบแนวความคิดในการวางแผนและกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ในการระดมความคิดกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของถิ่นต่อไป  #RERU #PR.RERU.AC.TH www.reru.ac.th