วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเสื้อเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี อาจารย์ผู้สอน คณาจารย์  และพยาบาลวิชาชีพจากแหล่งฝึกต่าง ๆ  เข้าร่วมพิธี ในโอกาสอันดีนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้จัดให้มีพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน อันเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพที่แสดงถึงความสำเร็จและความพร้อมของผู้สำเร็จการศึกษาที่จะออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนวิชาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อย่างชื่นชมยินดี  #RERU #www.reru.ac.th