มรภ.รอ. จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ขึ้น โดยมีท่านชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัย

dsc_1268 dsc_1270 dsc_1271 dsc_1281 dsc_1284 dsc_1288 dsc_1290 dsc_1293 dsc_1298 dsc_1302 dsc_1306 dsc_1308 dsc_1309 dsc_1314 dsc_1315 dsc_1319 dsc_1325 dsc_1334 dsc_1338 dsc_1351 dsc_1361 dsc_1363 dsc_1379 dsc_1393 dsc_1397 dsc_1402 dsc_1407 dsc_1413 dsc_1414 dsc_1417 dsc_1419dsc_0008 dsc_0009 dsc_0023 dsc_0027 dsc_0029 dsc_0031 dsc_0038 dsc_0039 dsc_0040 dsc_0044 dsc_0047 dsc_0048 dsc_0057 dsc_0064 dsc_0069 dsc_0071 dsc_0084 dsc_0085 dsc_0086 dsc_0089 dsc_0100 dsc_0102 dsc_0117 dsc_0132 dsc_0140 dsc_0153 dsc_0160 dsc_0166 dsc_0170 dsc_0172dsc_0173

เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต  ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  (มูลนิธิชัยพัฒนา) และรองเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และในช่วงบ่ายก็ได้มีการการนำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็นกลุ่มการศึกษาและครุศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ