วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการราชภัฏร้อยเอ็ดจิตอาสาบริจาคโลหิต  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  เพื่อขอรับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล รวมถึงจัดเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินและช่วงที่ขาดแคลนโลหิต โดยมีอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการต้อนรับและให้กำลังใจสำหรับมาบริจาคโลหิต  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อผู้อื่น และเพื่อเป็นการปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามและเป็นการตอบแทนสังคมไทย โดยมีนักเรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก #RERU #www.reru.ac.th