วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์

ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ แทนชุดปัจจุบันที่ใกล้จะหมดวาระลง  เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย จึงได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังสิทธิและหน้าที่จากการเป็นภาวะผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ บ้านเมือง และสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการทำหน้าที่ผู้แทนนักศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา รักษาราชการแทนคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์  รองคณบดี คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา  เข้าตรวจสอบเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเลือกตั้ง  ก่อนการลงคะแนนจริง  ในการนี้ทางคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้อนุเคราะห์ เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเลือกตั้ง การครั้งนี้ด้วย #RERU #PR.RERU.AC.TH www.reru.ac.th