ในการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

         วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา 09.00 น. ด้วย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร  ผู้ทำหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ และสร้างความเข้าใจแก่ศูนย์ประสานงาน สมศ. และผู้ทรงคุณวุฒิในการส่งเสริมนำผลประเมินไปใช้สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  มีคณบดี รองคณบดี  อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากร  เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM (การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพด้วย)พร้อมกันทั่วประเทศ โดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #www.reru.ac.th