วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้นหาโจทย์วิจัย(ในชุมชน) ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับคณาจารย์ประจำคณะคณะเทคโนโลยีสานสนเทศ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานและวัตถุของการจัดโครงการฯ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์การพัฒนางานวิจัยในชุมชนและสถานประกอบการ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นต่อไป  ในการนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #https://pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th