วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567  เวลา 13.30 น. น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(22)/2567 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี  ประธานกรรมการ ท่านประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ มีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในการประชุมมีเนื้อหาที่ต้องพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น 11 หลักสูตร หลักสูตรฝึกอบรม 1 หลักสูตร  และมีหลักสูตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตรเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1 หลักสูตร  ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และบุคลากรฝ่ายหลักสูตรและการสอน สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมประชุมทั้ง online และ onsite ในครั้งนี้ด้วย #RERU #www.pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th