วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมคณะกรรมอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ครั้งที่ 1/2567โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานที่ประชุม  ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมคณะกรรมอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มีคณะกรรมอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ  ในการประชุมมีเนื้อหาที่ต้องพิจารณา   คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ พิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน  และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีคณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายหลักสูตรและการสอน สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมประชุมทั้ง online และ onsite ในครั้งนี้ด้วย #RERU #www.pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th