วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานคระกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 3(8) /2567 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ประจำหลักสูตร นำเสนอหลังสูตรจำนวน 2 หลักสูตร มีอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #www.reru.ac.th