วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานคระกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 4(9) /2567 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรเข้าร่วมประชุมรูปแบบ onsite  และมีรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุมในรูปแบบ online มีเนื้อหาของการประชุมเกี่ยวกับการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา พร้อมทั้งมีการกำกับและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ด้วย #RERU #www.reru.ac.th