วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์  เจริญแสน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2567 โดยรองคณบดี  คณาจารย์ บุคลากรประจำคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ  อย่างพร้อมเพรียง  ในครั้งนี้มีผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่นแนะนำและชีแจงเกี่ยวกับหลักสูตร  การกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาและได้นำผู้ปกครองเยี่ยมชม  ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล  และห้องสมุดของคณะพยาบาลในครั้งนี้ด้วย  #RERU #www.reru.ac.th