วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567  เวลา 14.00 น. น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมคณะกรรมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(23)/2567 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี  ประธานกรรมการ เมื่อถึงเวลาท่านประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ มีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในการประชุมมีเนื้อหาที่ต้องพิจารณาหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นำเสนอข้อมูลของหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ได้ใหเข้อเสนอแนะ แนะนำต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ในการนี้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร บุคลากรฝ่ายหลักสูตรและการสอน สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าร่วมประชุมทั้ง online และ onsite ในครั้งนี้ด้วย #RERU #www.pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th