วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา  09.09 น. ณ ห้อง 3303 A  อาคารอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ  วังโน  คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  โดยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  คณาจารย์ บุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมโครงการฯ  อย่างพร้อมเพรียง  ในครั้งนี้มีผู้นักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน  มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มการใช้ชีวิตในการเรียนระดับปริญญาตรี และแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ มีการแนะนำการใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ระบสารสนเทศ รวมไปถึงการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์โจกย์ อัลกอริทึมอย่างง่ายด้วย  #RERU #www.reru.ac.th