( Outcome-Based Education, OBE)

          วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  หลักสูตรที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

( Outcome-Based Education, OBE) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี  ภักดี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายและให้ความรู้ มีการ Workshop และนำเสนอในแต่ละกลุ่ม เกี่ยวการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ( Outcome-Based Education, OBE)  พร้อมด้วยวิทยากรประจำกลุ่ม ที่คอยแนะนำ ตลอดระยะเวลาในการจัดอบรม  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละคณะเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #www.reru.ac.th