วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 4 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  เป็นประธานที่ประชุม  ในการหารือเรื่องการนำส่งข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร และข้อมูลชุมชนเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในการนี้ได้มอบหมายให้บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เตรียมไฟล์ข้อมูลจำเป็นในการนำส่งข้อมูลครั้งนี้ มีรองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #www.reru.ac.th