วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 10(358)/2567 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   ซึ่งมีเนื้อหาของการประชุมเรื่องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  การกำกับติดตาม  และผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  ที่จะได้ดำเนินการจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ  มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และทิศทางที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ซึ่งมีคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #https://pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th