วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 เปิดประชุม  มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ได้รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีเรื่องพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา  การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  แผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2568  และการพิจารณาคุณสมบัติบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพด้วย #RERU  #pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th