วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.09 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ดร. นุชากร มาศฉมาดล  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ถวายแผ่นธรรมนาวา “วัง” แด่ พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส จำนวน 20,040 แผ่น         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง” แก่ พระครูวิมลบุญโกศลเจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เพื่อเผยแพร่หลักธรรมอันทรงคุณค่าที่พุทธศาสนิกชน ให้ได้ศึกษาหลักการวิธีปฏิบัติที่พึงยึดเป็นพลังทางใจ และพลังทางสติปัญญาอย่างแท้จริง   การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะนำทุนการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพนักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป ทางมหาวิทยาลัยฯ  ขอขอบพระคุณท่านผู้จิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ รับกุศลร่วมอนุโมทนา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล ในครั้งนี้ด้วย #RERU #www.pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th