วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 5(10) /2567 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์,รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ประจำหลักสูตร นำเสนอหลังสูตรระยะสั้น จำนวน  11 หลักสูตร และพิจารณา การปรับปรุงหลักสูตร  มีอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #www.reru.ac.th