วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา09.09ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานในพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ถวายความเคารพ  เปิดกรวยดอกไม้  รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พร้อมเบิกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 11  ราย  เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  หลังรับราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดี ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพหมู่ณ ห้องปกันเกรา  ชั้น 3ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #reru #pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th