วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ  โดยทางมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ (Baise University) สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้นำเสนอเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และ มหาวิทยาลัยไป่เซ่อ (Baise University) สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วผู้บริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงนี้ พร้อมทั้งบันทึกภาพร่วมกันผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ  โดยมี มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณบดี  ประธานสาขาวิชาภาษจีน อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเป็นพยานในการนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวขอบคุณ และความร่วมมือที่จะได้ร่วมสร้าง มีความมั่นใจและสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่ดีต่อกันไป #RERU #pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th