วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา มีคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีผู้เข้านำเสนอจำนวน 3 ท่าน  มีคณาจารย์ บุคลากร ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นจำนวนมาก #RERU # pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th