วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.09 น.ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รักษาราชการแทนอธิการบดี  นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th