วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโครงการจัดการความรู้การวิจัยและบริการวิชาการกิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY) ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ  โดยมี 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มการผลิตบัณฑิต กลุ่มการวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรบริหารภายในมหาวิทยาลัย และกลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  มีคณาจารย์ บุคลากร ร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนมาก จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ด้านวิจัย) #RERU #pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th