มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช ประจำปี2560

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2560  เวลา  09.29  น.  รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ    เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคกศ.ปช และนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา2560  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธ์ุ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนักศึกษาร่วมพิธีจำนวนมาก..dsc_8927 dsc_8931 dsc_8940 dsc_8942 dsc_8943 dsc_8944 dsc_8946 dsc_8954 dsc_8961 dsc_8964 dsc_8971 dsc_8983 dsc_8998 dsc_8999 dsc_9021 dsc_9032 dsc_9036 dsc_9039 dsc_9077 dsc_9092 dsc_9099 dsc_9103 dsc_9108 dsc_9140 dsc_9151 dsc_9169 dsc_9195 dsc_9202 dsc_9207 dsc_9211 dsc_9221 dsc_9231 dsc_9236 dsc_9246 dsc_9264 dsc_9279