พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 14 กันยายน 2560

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพร โพธินาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎมายาวนานนับ 3 ทศวรรษ ทรงมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงแก่นแท้แห่งปัญหาของพสกนิกร ในแต่     ละท้องที่ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้    พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณองคมนตรี ได้ติดตามตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน้อมนำ      พระบรมราโชบายด้านการศึกษาลงสู่บุคลากรในพื้นที่ และรับทราบการดำเนินงานในการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ    ระยะ 20 ปี ในระหว่างปี พ. ศ. 2560-2579 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและ การพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ อันจะเป็นการสนองต่อพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสืบไป

          โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขการกำหนดพื้นที่บูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในภารกิจเสริมหนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากนั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะฯ รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และเดินทางไปที่บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการช่วยเหลือของหน่วยงานราชการที่ให้การการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากที่ผ่านมาdsc_9300 dsc_9304 dsc_9315 dsc_9317 dsc_9330 dsc_9337 dsc_9339 dsc_9341 dsc_9345 dsc_9346 dsc_9350 dsc_9354 dsc_9356 dsc_9357 dsc_9358 dsc_9361 dsc_9365 dsc_9368 dsc_9372 dsc_9373 dsc_9374 dsc_9377 dsc_9388 dsc_9391 dsc_9393 dsc_9396 dsc_9405 dsc_9410 dsc_9415 dsc_9417 dsc_9418 dsc_9426 dsc_9429 dsc_9430 dsc_9435 dsc_9438 dsc_9452 dsc_9456 dsc_9461 dsc_9470 dsc_9473 dsc_9475 dsc_9476 dsc_9478 dsc_9480 dsc_9482 dsc_9483 dsc_9502 dsc_9505 dsc_9516 dsc_9572 dsc_9573 dsc_9576 dsc_9583 dsc_9586 dsc_9591 dsc_9602 dsc_9605 dsc_9606 dsc_9607 dsc_9618 dsc_9632 dsc_9652 dsc_9655 dsc_9668 dsc_9670 dsc_9685