การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (120)/2560 วันที่ 21 กันยายน 25560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันที่ 21  กันยายน  25560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9 (120)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงdsc_9699 dsc_9706 dsc_9712 dsc_9714 dsc_9717 dsc_9718 dsc_9722 dsc_9724 dsc_9725 dsc_9726 dsc_9728 dsc_9729 dsc_9730 dsc_9731 dsc_9732 dsc_9738 dsc_9740 dsc_9741 dsc_9742 dsc_9748 dsc_9749 dsc_9751 dsc_9752 dsc_9760 dsc_9761 dsc_9762 dsc_9763 dsc_9765