วันที่ 19 ตุลาคม  25560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10 (121)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง dsc_2039 dsc_2043 dsc_2046 dsc_2048 dsc_2050 dsc_2054 dsc_2057 dsc_2059 dsc_2062 dsc_2064 dsc_2066 dsc_2068 dsc_2071 dsc_2075 dsc_2078 dsc_2083 dsc_2086 dsc_2089 dsc_2093 dsc_2095 dsc_2096 dsc_2099 dsc_2100 dsc_2101 dsc_2102 dsc_2104 dsc_2106 dsc_2107 dsc_2109 dsc_2110 dsc_2112 dsc_2114 dsc_2121 dsc_2124 dsc_2125 dsc_2127 dsc_2130 dsc_2132 dsc_2135 dsc_2141