รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  พร้อมด้วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์  ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเริ่มวางพวงมาาลา  เวลา08.09น.โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ประกอบกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ประชาชน ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงdsc_2148 dsc_2150 dsc_2152 dsc_2154 dsc_2155 dsc_2158 dsc_2162 dsc_2166 dsc_2167 dsc_2168 dsc_2169 dsc_2172 dsc_2175 dsc_2176 dsc_2178 dsc_2184 dsc_2185 dsc_2187 dsc_2192 dsc_2195 dsc_2197 dsc_2200 dsc_2203 dsc_2207 dsc_2209 dsc_2212 dsc_2215 dsc_2246 dsc_2271