มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30,31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำเสนอภาพรวมและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 วงรอบตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   ให้คณะกรรมการประเมินฯรับทราบ และดำเนินการตรวจประเมิน ตามกำหนดการ  ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผลวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง จากหลักฐานอ้างอิง ตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

dsc_0435 dsc_0438 dsc_0441 dsc_0453 dsc_0457 dsc_0460 dsc_0476 dsc_0486 dsc_0489 dsc_0496 dsc_0498 dsc_0507 dsc_0518 dsc_0524 dsc_0535 dsc_0556 dsc_0557 dsc_0566 dsc_0569 dsc_0573 dsc_0581 dsc_0588 dsc_0593 dsc_0599 dsc_0609 dsc_0612 dsc_0613 dsc_0619 dsc_0625 dsc_0628 dsc_0632 dsc_0637 dsc_0646 dsc_0649 dsc_0650 dsc_0656 dsc_0659 dsc_0666 dsc_0670 dsc_0675 dsc_0681 dsc_0740 dsc_0750 dsc_0753 dsc_0756 dsc_0759 dsc_0760 dsc_0762 dsc_0769 dsc_0772 dsc_0778 dsc_0799 dsc_0805 dsc_0829 dsc_0833 dsc_0848 dsc_0864 dsc_0866 dsc_0896 dsc_0912 dsc_0940 dsc_0947 dsc_0950 dsc_0956 dsc_0962 dsc_1012 dsc_1022 dsc_1026 dsc_1031 dsc_1067 dsc_1068 dsc_1071 dsc_1072 dsc_1073 dsc_1082 dsc_1093 dsc_1094 dsc_1104 dsc_1116 dsc_1117 dsc_1128 dsc_1135 dsc_1141 dsc_1142 dsc_1144 dsc_1145 dsc_1149 dsc_1150 dsc_1157 dsc_1159 dsc_1162 dsc_1166 dsc_1170 dsc_1174 dsc_1179 dsc_1182 dsc_1185 dsc_1188 dsc_1191 dsc_1206