วันที่  7 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00น.ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงdsc_2476 dsc_2478 dsc_2482 dsc_2488 dsc_2492 dsc_2495 dsc_2505 dsc_2509 dsc_2511 dsc_2512 dsc_2517 dsc_2526 dsc_2528 dsc_2535 dsc_2536 dsc_2541 dsc_2547 dsc_2552 dsc_2559 dsc_2565 dsc_2569 dsc_2572 dsc_2577 dsc_2581 dsc_2582 dsc_2585 dsc_2586 dsc_2596 dsc_2597 dsc_2599 dsc_2600 dsc_2612 dsc_2614 dsc_2622 dsc_2630 dsc_2640 dsc_2642 dsc_2644 dsc_2647 dsc_2651 dsc_2652 dsc_2655 dsc_2661 dsc_2668 dsc_2670 dsc_2677 dsc_2680 dsc_2683 dsc_2684 dsc_2685 dsc_2687 dsc_2689 dsc_2690 dsc_2692 dsc_2694 dsc_2697 dsc_2700 dsc_2701 dsc_2704 dsc_2705 dsc_2706 dsc_2707 dsc_2708 dsc_27090