วันที่สองของการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  วันที่ 8  พฤศจิกายน 2560 ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงdsc_2868-copy-2-copy dsc_2869-copy-2-copy dsc_2872-copy-copy dsc_2873-copy-2-copy dsc_2877-copy dsc_2881-copy dsc_2891-copy  dsc_2896-copy dsc_2898-copy dsc_2910-copy dsc_2919-copy dsc_2923-copy dsc_2926-copy dsc_2928-copy dsc_2931-copy dsc_2932-copy dsc_2933-copy dsc_2934-copy dsc_2935-copy dsc_2936-copy dsc_2938 dsc_2940 dsc_2941 dsc_2942 dsc_2943 dsc_2946 dsc_2948 dsc_2953 dsc_2957  dsc_2959 dsc_2960 dsc_2961 dsc_2962 dsc_2965 dsc_2969 dsc_2971 dsc_2980 dsc_2983 dsc_2985 dsc_2989