เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่าง วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนพุทธศิลป์ และในการนี้ได้นำนายปริญญา ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียกว่า “ครูปี” ที่กำลังจะเดินทางภายในเดือนธันวาคม 2560 เข้ากราบรายงานตัวอย่างเป็นทางการ

dsc_0365 dsc_0366 dsc_0374 dsc_0375 dsc_0381 dsc_0391 dsc_0395 dsc_0397 dsc_0401 dsc_0402 dsc_0403 dsc_0409 dsc_0410 dsc_0411 dsc_0412 dsc_0417 dsc_0425 dsc_0428 dsc_0433 dsc_0440 dsc_0444 dsc_0448 dsc_0450 dsc_0455