เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการเปิดงานการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย dsc_0366 dsc_0370 dsc_0371 dsc_0372 dsc_0373 dsc_0381 dsc_0386 dsc_0388 dsc_0397 dsc_0403 dsc_0414 dsc_0415 dsc_0433 dsc_0435 dsc_043723513162_455750091485764_1285363894_n