เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ มณฑลทหารบกที่ 27 (ค่ายประเสริฐสงคราม) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด dsc_0351 dsc_0355dsc_0352  dsc_0366 dsc_0393 dsc_0445dsc_0418 dsc_0482 dsc_0499 dsc_0501 dsc_0367 dsc_0368 dsc_0569dsc_0384 dsc_0385 dsc_0391 dsc_0412 dsc_0451 dsc_0455 dsc_0459 dsc_0503 dsc_0522 dsc_0565 dsc_0604 dsc_0612 dsc_0618dsc_0595 dsc_0649dsc_0785-copy dsc_0792-copy dsc_0811-copy dsc_0820-copy dsc_0825-copy

ทั้งนี้เนื่องจาก“สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด” เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีที่สถานที่ทำการของสภาฯ รายได้หลังจากหักรายจ่ายจะได้นำเข้าสมทบทุนก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป