การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (122)/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณ แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ด้วย
dsc_3653dsc_3662 dsc_3665 dsc_3668 dsc_3673 dsc_3680 dsc_3683 dsc_3690 dsc_3691 dsc_3696 dsc_3699 dsc_3703 dsc_3706 dsc_3708 dsc_3709 dsc_3714 dsc_3716 dsc_3719 dsc_3720 dsc_3724 dsc_3725 dsc_3729 dsc_3732 dsc_3735 dsc_3737 dsc_3743 dsc_3747 dsc_3749 dsc_3752 dsc_3756 dsc_3757