เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ปริญ รสจันทร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดวันสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆ ของการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาแก่ครู-อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ โดยจัดกิจกรรมวิชาการ การเสวนา การบรรยายวิชาการ การเสวนาแสดงนิทรรศการสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้และผลงานของสาขาวิชาสังคมศึกษา และสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งให้บริการวิชาการกับองค์กรทางการศึกษาด้านสังคมศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสังคมศึกษาแก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสังคมศึกษาผ่านประสบการณ์งานกิจกรรม 3. เพื่อสร้างกิจกรรมประกวดแข่งขันในระดับภาคขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการคือการตอบปัญหาทางด้านวิชาสังคมศึกษา

dsc_4655dsc_4656dsc_4657 dsc_4654 dsc_4651 dsc_4648 dsc_4644 dsc_4643 dsc_4638 dsc_4635 dsc_4632 dsc_4631 dsc_4629 dsc_4627 dsc_4625 dsc_4618 dsc_4616 dsc_4614 dsc_4611 dsc_4610 dsc_4609 dsc_4607 dsc_4606 dsc_4604 dsc_4603 dsc_4600

พิธีเปิด โดย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ คณบดีคณะครุศาสตร์ การแสดงบนเวที และหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมต่างๆภายในงาน การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เสวนาครูสังคม ประสบการณ์การสอนรายวิชา สังคมศึกษา” โดยศิษย์เก่าสังคมศึกษา การสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “แนวทางการสอนประวัติศาสตร์ไทย” โดย รศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ( สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแสดงบนเวทีและพักรับประทานอาหารกลางวัน การแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว ประกวดมารยาทไทย