สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset และ Grit ประตูสู่ความสำเร็จ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset และ Grit ประตูสู่ความสำเร็จ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผลdsc_3788 dsc_3791 dsc_3798 dsc_3802 dsc_3804 dsc_3811 dsc_3816 dsc_3827 dsc_3839 dsc_3853 dsc_3856 dsc_3857 dsc_3866dsc_3869   dsc_3886  dsc_3894 dsc_3901 dsc_3902 dsc_3906 dsc_3908 dsc_3910 dsc_3912 dsc_3914 dsc_3916 dsc_3918 dsc_3925 dsc_3928 dsc_3934 dsc_3939 dsc_3941 dsc_3942 dsc_3943 dsc_3946 dsc_3949 dsc_3959 dsc_3961 dsc_3966