วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันจัดการความรู้ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนาราชภัฏ โดยกิจกรรมนี้มีนักเรียน ม. 6 เข้าร่วมกิจกรรมรับความรู้จำนวนประมาณ 400 คน มีการติวเตรียมความพร้อมในรายวิชาต่างๆที่ต้องสอบ ONET ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา วิทยากรที่อบรมมาจากตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ทรงคุณวุฒิ นักเรียนชั้น ม. 6 ทุกคนได้เกิดความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบและได้มีโอกาสได้สัมผัสกับการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย

dsc_4575 dsc_4594

dsc_4573 dsc_4543 dsc_4520 dsc_4479 dsc_4484 dsc_4485 dsc_4500 dsc_4509 dsc_4478 dsc_4475 dsc_4471 dsc_4468 dsc_4467 dsc_4457 dsc_4460 dsc_4459 dsc_4461 dsc_4464 dsc_4449 dsc_4436 dsc_4435 dsc_4431 dsc_4427 dsc_4424